Процедура за енергийно ефективни системи за улично осветление

Министерството на енергетиката проведе процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата е адресирана към конкретни общини, чиито проекти за улично осветление са били оценени, одобрени и са включени в списък с резервни проектни предложения по открита процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Стойността на процедурата е 62,5 млн. лева.

Резултати от класирането са публикувани и в информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=h%2Fkna8MQA2XDbvB7gll1Kg%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D)

 

Документи за участие

 

Резултати от класиране

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница