Информация във връзка с Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Указания за предоставяне на месечна информация от задължените лица по чл. 5, т. 1 и 2 от Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" приета с ПМС № 346 от 7.12.2015 г., обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г., изм. и доп., бр. 4 от 9.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.

Във връзка с взети решения от УС на ФСЕС прилагаме следните указания относно подаваната от ЗЛ информация за приходите от продажба на електроенергия:

1. Вид на подаване на информацията

- Съгласно чл. 10 ал. 5 от Наредбата за ФСЕС подаваните справки от ЗЛ следва да бъдат в електронна форма, записани на магнитен/оптичен носител, придружени с писмо с изходящ номер, подпис и печат на задълженото лице, или по електронен път, в сайта на ФСЕС, чрез електронен подпис. С подписа на едно ФЛ или ЮЛ могат да бъдат заверени и подавани справките на няколко ЗЛ, само ако е представено във ФСЕС нотариално заверено пълномощно, с което изрично е посочено упълномощаването за извършване на тази дейност. Пълномощното трябва да бъде представено и предадено за съхранение във ФСЕС в оригинал;

- Изпратените на магнитен/оптичен носител справки да са придружени от писмо с изходящ номер и печат на ЗЛ, или на упълномощеното с нотариално заверено пълномощно лице. Пълномощното за упълномощаване с правата за изпращане на справки на магнитен и/или оптичен носител и подписване на придружителното писмо, трябва да бъде представено и предадено за съхранение във ФСЕС в оригинал;

- Пълномощните следва да бъдат представени във ФСЕС на адрес: гр. София 1000, ул. "Триадица" № 8 до 15.02.2016 г. При промяна на упълномощените лица (смяна, прекратяване на пълномощията или др.) следва във Фонда да се подаде информация за промяната не по-късно от датата за подаване на справката, следваща датата на настъпилата промяна.

2. Срокове и последователност за подаване на месечните справки от ЗЛ съгласно чл. 10 ал. 1 - 4 от Наредбата.

- До 20-о число на текущия месец се подава справка по приложения Образец с начислените приходи от продажба на електроенергия (без ДДС) за предходния месец и добавени по съответния ред разходи за балансиране. В полето "вид формуляр" се избира опцията "Формуляр сетълмент". В разходите за балансиране не се включват ДДС и административни такси. ЗЛ, които получават фактури без отделена административна такса, попълват в полето за разходи за балансиране цялата сума от фактурата без ДДС.

- При получаване на данните за балансиране след 20-о число на месеца или при получени и подадени навреме данни от сетълмента, но настъпило друго събитие след 20-о число на текущия месец, се подава справка, съдържаща данните, подадени в предишния отчет, коригирани с данните, получени между 20-о число и края на месеца. В полето "вид формуляр" се избира опцията "Корекция". В полето корекция на съответния ред се попълва подробно основанието за извършената корекция.

3. Внесени суми за периода 24.07.2015 г. – 30.11.2015 г.

Съгласно преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и на основание на горепосочените правни обстоятелства Управителния съвет на ФСЕС взе следните решения:

- Няма правно основание за коригиране на внесените от ЗЛ суми за периода 24.07.2015 г. – 30.11.2015 г.;

- Задължените лица, които не са внесли дължимите за този период суми, са задължени съгласно ЗЕ да ги внесат по указания начин, валиден до влизането в сила на Наредбата.

4. Брой подавани справки и формат на файловете.

- ВЕИ производителите подават справка за всеки обект в отделна таблица, а другите видове производители на енергия - за всяка точка на измерване в отделна таблица;

- Имената на файловете трябва да съдържат: ЕИК на производителя/търговеца, името на конкретния обект или точка на измерване, месеца, за който се отнася, и вида на подавания формуляр, указан по следния начин: С – сетълмент и К – корекция. Пример: "200200200 ФтЦЕ Симона1 януари С".

5. Студен резерв.

- При активиране на мощности от студен резерв се дължи вноска, изчислена спрямо приходите, получени от реализацията на произведената енергия.

 

Допълнителна информация бихте могли да получите на:

  • e-mail office_fses@fses.bg
  • тел. +3592 9263 614 (Димитър Райков)
  • тел. +3592 9263 344 (Деница Куцарова)
  • тел. +3592 9263 396 (Лозана Митова)

Банкови сметки, по които се събират вноски по чл. 36е от ЗЕ и обезпечения по чл. 36ж, ал. 3 от ЗЕ.

отпечатай тази страница