Проект за изграждане на газопровод "България - Гърция"

Проект за изграждане на газопровод "БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ" - включва изграждане на трансграничен реверсивен газопровод с приблизителна дължина 168.5 км (от които 140 км в България, 28.5 км в Гърция), с диаметър 28" (~700мм) и капацитет 3 до 5 млрд. куб.м/г. Газопроводът свързва гръцката газопреносна система в района на гр. Комотини с българската газопреносна система в района на гр. Стара Загора.

Общата индикативна стойност е 150-160 млн. евро. Осигурено е финансиране за проекта от Европейска енергийна програма за възстановяване в размер на 45 млн. евро (с Решение С (2010) 5813 на Европейската комисия от 30.08.2010 г.).

През ноември 2010 г. е взето решение на МС за създаване на съвместно дружество между "Български енергиен холдинг" ЕАД и IGI Poseidon (Гърция). Акционери в IGI Poseidon са EDISON (50%) и DEPA (50%). Смесената компания отговаря за развитието, проектирането, финансирането, изграждането, въвеждането в експлоатация, оперирането и поддръжката на новата междусистемна газова връзка.

На 30.11.2010 г. между БЕХ ЕАД и IGI Poseidon са подписани Споразумение за развитие на проекта, Акционерно споразумение и Устав на съвместното дружество.

Съвместното инвестиционно дружество "ICGB" AD е регистрирано през м. януари 2011 г., в което като акционери с равни дялове са БЕХ ЕАД и IGI Poseidon.

Дейностите по проектиране на газопровода и изготвянето на ОВОС се очаква да бъдат изпълнени за период не по-дълъг от 13 месеца.

Съгласно пътната карта по проекта се предвижда газопроводът да влезе в експлоатация през м. декември 2014 г.

Преките ефекти от изграждането на междусистемната газова връзка са постигане на реална диверсификация на източниците на доставки на природен газ за България, осигуряване на възможност за доставка на природен газ по Южния газов коридор и от LNG източници, разширяване на обхвата и участие на страната  във втория по приоритетност европейски газов проект, част от Южния газов коридор - Турция-Гърция и Италия.

отпечатай тази страница