Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Енергийната стратегия е разработена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и одобрена от Министерски съвет на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката.

Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и се приема от Народното събрание на Република България. Документът отразява политическата визия на Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии.

Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните пет направления:

  • гарантиране сигурността на доставките на енергия;
  • достигане на целите за възобновяема енергия;
  • повишаване на енергийната ефективност;
  • развитие наконкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди;
  • защита на интересите на потребителите.

Тези приоритети определят и визиятана правителството за развитие на енергетиката през следващите години, а именно:

  • поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система;
  • енергетиката остава водещ отрасъл на българската икономика с ясно изразена външнотърговска насоченост;
  • акцент върху чиста и нискоемисионна енергия – ядрена и от възобновяемиизточници;
  • баланс на количество, качество и цени на електроенергията, произведена о възобновяеми източници, ядрена енергия, въглища и природен газ;
  • прозрачно, ефективно и високопрофесионално управление на енергийните компании.

За да видите цялата стратегия, моля натиснете тук.

отпечатай тази страница