Критична енергийна инфраструктура

свали снимката

"Критична инфраструктура" означава елемент, система или части от нея, намиращи се в държавите-членки, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадената държава-членка в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.

"Европейски критични инфраструктури" означава критични инфраструктури, намиращи се в държавите-членки, чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици за две или повече държави-членки.

Съветът на Европейския съюз прие Директива 2008/114/ЕО от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита. Директивата обхваща основно секторите на енергетиката и транспорта. Изискванията на Директива 2008/114/ЕО са въведени в националното ни законодателство с  Постановление № 18 на МС от 1.02.2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита.

При осигуряване защитата на критичните инфраструктури се вемат предвид заплахите, които са резултат от човешка дейност, технологичните заплахи и природните бедствия, като се отдава обаче приоритет на терористичните заплахи. Държавите-членки носят крайната отговорност за управлението на механизмите за защита на критичните инфраструктури в рамките на техните национални граници.

В Общността съществуват определен брой критични инфраструктури, чието нарушаване или унищожаване би довело до значителни трансгранични последици за повече от един сектор като резултат от взаимозависимостта между свързани помежду си инфраструктури. Подобни европейски критични инфраструктури се установяват и означават по обща процедура, разработена от Европейската Комисия, като оценяването на изискванията за сигурност се извършва съгласно общ минимален подход.

Процесът по защита на обектите от критичната енергийна инфраструктура

отпечатай тази страница