Позиция на Министерство на енергетиката

Министерството на енергетиката подкрепя действията на Българския енергиен холдинг за промяна на седалището и адреса на управление на "Мини Марица-изток" ЕАД. Независимо от взетото решение от Съвета на директорите на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, към настоящия момент не са извършени необходимите задължителни действия от страна на изпълнителния директор г-н Тодор Тодоров.

Въпреки, че след избирането му е надлежно вписан в Търговския регистър като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на предприятието, последният не се е явил на заеманата от него длъжност повече от една седмица. Г-н Тодоров е бил длъжен да се яви на работното си място и да заеме мандатната си длъжност на 12.01.2022г., а последният се е явил едва на 18.01.2022г.

Бездействието на г-н Тодоров относно своевременното му встъпване в длъжност е грубо нарушение на закона и представлява заплаха за сигурността на Република България. "Мини Марица-изток" е предприятие, включено в списъка  на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката. С оглед установеното и изложено в настоящата позиция, очакваме съответните органи да се самосезират и да извършат надлежна проверка относно разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност.

За нас остава изненада и факта с какво синдикатите в предприятието считат, че една административна мярка накърнява правата и интересите на работниците в предприятието, а именно – промяната на седалището и адресът на управление.

Решението е взето при пълно съблюдаване на законите на Р. България - законодателят е възложил на общото събрание/едноличния собственик да определя начина на осъществяване на дейността на търговските дружества, включително определянето на седалището и адреса на управление на всяко едно дружество.  Считаме, че промяна на седалището и адреса на управление на ММИ няма абсолютно никакво касателство с дейността на дружество, като нито се засяга правата и интересите на служителите/работниците на предприятието, нито на неговите контрагенти.

Министерството на енергетиката няма право да се намесва в управлението или в текущата оперативна дейност на публичното предприятие и следва да спазва правата му по отношение на упражняването на всички права на собственост в съответните дъщерни дружества. Не става ясно защо и как други субекти (включително организации) изразяват становища, препоръки и декларации относно извършването на действия и вземането на решения, които законодателят не е предвидил да имат право.

Предоставената декларация от страна на синдикатите съставлява намеса в оперативната самостоятелност на принципала на ММИ, като цели само и единствено внасяне на напрежение сред работниците и обществото.

отпечатай тази страница