Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за топлоснабдяването

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. Проектът има за цел да се усъвършенства нормативната уредба в областта на топлоснабдяването и да подобри правилата за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост.

С измененията за първи път се въвежда диференциран подход за определяне на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация в отделните сгради – етажна собственост. Направено е разграничение за вътрешни отоплителни инсталации с открито и със скрито изпълнение по проект.

С проекта се дава възможност клиентите на топлофикационните дружества сами да определят дела на топлинната енергия за сградна инсталация в рамките на определен в наредбата диапазон. Този дял трябва да бъде гласуван от общото събрание на етажната собственост. Изключва се възможността клиентите да са поставени в зависимост от преценката на дружеството за топлинно счетоводство. За високоетажните сгради, в които има отоплителни инсталации с повече от една зона с открито изпълнение по проект, общото събрание на етажната собственост може да избере процентът за сградна инсталация да бъде различен за всяка зона.

С промените в наредбата се улеснява и начинът за подаване на рекламации или за допълнителни отчети на уредите за дялово разпределение.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.cholova@me.government.bg

Проект на Наредба

Мотиви

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ

отпечатай тази страница