Наредба 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването

Наредба 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването Обн. - ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г.; попр., бр. 39 от 2007 г.; изм. и доп., бр, 58 от 17.07.2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 16.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 94 от 29.10.2013 г., в сила от 29.10.2013 г., дата на влизане в сила изменена на 01.06.2014 г. – ДВ, бр. 99 от 15.11.2013 г., в сила от 15.11.2013 г.; изм. и доп., бр. 42 от 09.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.