Наредби

Филтрирай по:

Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката

С тази наредба се уреждат условията и редът за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавн ...

още

НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез НИС за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВИ в България

НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производст ...

още

НАРЕДБА № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от ВИ в транспорта

НАРЕДБА № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и ...

още

Наредба РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Наредба РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобн ...

още

Наредба № РД-16-347 от 2 АПРИЛ 2009 Г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

Наредба № РД-16-347 от 2 АПРИЛ 2009 Г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат ...

още

Наредба № Е-РД-04-1/14.03.19 г.за условията и реда за извършване на проверка за ЕЕ на отоплителните инсталации с водогрейни котли по ЧЛ.50,АЛ.1 и на климатичните инсталации по ЧЛ.51,АЛ.1, условията и реда за изготването на оценка на енергийните спестявани

Наредба № Е-РД-04-1/14.03.19 г.за условията и реда за извършване на проверка за ЕЕ на отоплителните инсталации с водогрейни котли по ЧЛ.50,АЛ.1 и на к ...

още