Продажба на активи собственост на "Мина Маришки басейн" ЕООД

Дата на обявяване: 04.11.2021

Ликвидаторът на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград, обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството, а именно:

А/ Обособен обект № 1: „Административна сграда – Западно крило“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 3 етажа с РЗП – 1311,96 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

Б/ Обособен обект № 2: „Административна сграда – Южно тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.3, на 3 етажа с РЗП – 1095,21 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

В/ Обособен обект № 3: „Административна сграда – Високо тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 4 етажа с РЗП – 657,52 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

Г/ Обособен обект № 4: Помещение за ел. табло, находящо се в град Димитровград, ул. „Цар Симеон“ 8-Б-1, инв. № 5041 – помещението представлява обособена част от масивна пететажна сграда и е със ЗП – 22,52 м.2.

Д/ 19 /деветнадесет/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землището на с. Радиево, с. Рупките, гр. Меричрери и гр. Димитровград.

Е/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на "Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/, гр. Димитровград.

Дата и място на провеждане на търга:
23.11.2021 г. от 10:00 ч. в гр. Димитровград, п. к. 6400, ул. „Бригадирска“ № 1.

Повторен търг ще се проведе на:
23.12.2021 г. от 10:00 ч. на същия адрес.

Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект и банковата сметка на дружеството ще бъдат посочени в тръжната документация. Депозита се внася в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на дружеството до 16 часа на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

При участие в обявената тръжна процедура за продажба на недвижими имоти и отпадъчен продукт (пляка), описани по б. "А", "Б", "В", "Г", "Д" и "Е" от предмета на търга, цената на тръжната докумнтация е в размер на 50 (петдесет) лева, платима по банкова сметка на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л), посочена в тръжната документация.

Оглед на активите се извършва всеки работен ден от 10 часа до 16 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 16 часа на деня, предхождащ деня на провеждане на търга на адрес: гр. Димитровград, ул. "Бригадирска" №1

Подробна информация за активите, предмет на търга, тръжна документация и начлна тръжна цена е поставена на видно място в управлението на дружеството и публикувана на интернет страницата  marbas.eu 

Обявата е публикувана и на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

За допълнителна информация: тел. 0889 441 442