Продажба на активи собственост на „Българска нефтена компания“ ЕООД /л/

Дата на обявяване: 31.08.2022

Ликвидаторът на „Българска нефтена компания” ЕООД (л)-гр.София,  на основание чл.268, ал.1 от Търговския закон, Протокол № Е-РД-21-33/23.10.2018г. на Министъра на енергетиката и Протокол № 2 от 22.07.2022 г. за приемане на Докалд за актуализация на експертна пазарна оценка с Решение № РД -09-05 от 17.08.2022 г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, подробно описани в тръжната документация а именно:

 

  1. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло „А” със застроена площ 298,37 кв.м., разгъната застроена площ 820.55 кв.м., построено с право на строеж, който е част от строеж, предназначен за „Младежко общежитие”, с начална тръжна цена 5 150.00 лв.;
  2. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло „Б” със застроена площ 370,43 кв.м., разгъната застроена площ 1415.08 кв.м., построено с право на строеж, който е част от строеж, предназначен за „Младежко общежитие”, с начална тръжна цена 8 850.00 лв.;
  3. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло „В” със застроена площ 337,79 кв.м., разгъната застроена площ 991,85 кв.м., построено с право на строеж, който е част от строеж, предназначен за „Младежко общежитие”, с начална тръжна цена 6 200.00 лв.;
  4. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ Недвижим имот „Стара административна сграда” с площ 105,30 кв.м., с начална тръжна цена 2 000.00 лв.;
  5. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ Недвижим имот „Парокотелно” със застроена площ 280 кв.м., с начална тръжна цена 900.00 лв.;
  6. Обособен обект, представляващ Поземлен имот с площ 14 633кв.м. извън строителните граници на с. Смоляновци, в т.ч. асфалтова площадка с площ 9000кв.м., в едно с построените в поземления имот сгради-„Битов комбинат” със застроена площ 818,51кв.м. и разгъната застроена площ 1540.19 кв.м.; „Автосервиз Масленица”, включващ тяло „А” със застроена площ 922,32 кв.м., тяло „Б” със застроена площ 1227,93 кв.м., тяло „В” със застроена площ  1079.70 кв.м. и две открити естакади  със застроена площ 75,11кв.м. всяка, с начална тръжна  цена  39 500.00 лв.;
  7. Обособен обект-недвижим имот, находящ се в строителните граници на с. Церово, Община Своге, Софийска област, представляващ Пречиствателна станция за битови и фекални води – незавършено строителство, състояща се от обслужваща сграда със ЗП 81.46 кв.м., блок съоръжение с изградени два бетонови басейни, три преходни шахти, четири разпределителни шахти и утайкоуплътнител, построени с право на строеж, с начална тръжна цена 105 150.00 лв.
  8. Обособен обект-недвижим имот, находящ се в строителните граници на с. Церово, Община Своге, Софийска област, представляващ Масивна сграда на 4 етажа и мазе с РЗП 2292 кв.м., построена през 1987г. с право на строеж, с начална тръжна цена 360 500.00 лв.
  9. Недвижим имот, представляващ Поземлен имот с площ 5 419кв.м., находящ се в землището на гр. Плевен - парк „Кайлъка“, област Плевен, с начална тръжна цена 65000лв.;

Търгът за активите ще се проведе на 20.09.2022 г. от 14.00 часа в офиса на Дружеството на адрес: гр.София, ул.”Триадица” № 8, ет. 5 стая 508 в сградата на Министерството на енергетиката, в открито заседание.

При неявяване на кандидати на 20.09.2022 г. от 14.00 часа повторен търг ще се проведе на 06.10.2022 г. от 14.00 часа на същия адрес и при същите условия.

Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект e посочен в тръжната документация. Депозитът е в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 12.00 часа в деня на провеждане на търга.

Тръжна документация за отделен обособен обект може да се закупи  всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа, след публикуване на обявата, до деня преди датата на провеждане на търга на адрес: гр.София, ул.”Триадица” № 8, ет. 5 стая 508 в сградата на Министерството на енергетиката. Тръжната документация може да се изпрати по поща с наложен платеж в срок не по малко от два дни преди деня на провеждане на търга.

Цената на тръжната документация за активите, внесена по банковата сметка на  Дружеството или с наложен платеж е в размер на 50 лв. по т.т. 6, 7, 8, и 9, а за всички останали активи - 20 лв.

Оглед на обособените обекти се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга - 12.00 часа в деня на провеждане на търга на адрес: гр.София, ул.”Триадица” № 8, ет. 5 стая 508 в сградата на Министерството на енергетиката.

С Протокол № 3 от 30.08.2022 тръжната документация е съгласувана от Комисията по ликвидация и несъстоятелност при МЕ, назначена със Заповед № РД-16-321/19.04.2021 г. и изменена със Заповед № РД-16-159/14.03.2022 г. на Министъра на енергетиката.

Обявата за търга е публикувана на електронната страница на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

 

За допълнителна информация: 0899 818 414