Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ауста", област Кърджали

Дата на обявяване: 04.11.2022

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "Ауста", разположена на територията на община Момчилград, област Кърджали и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4595540.2

370528.5

2

4595540.2

371852.5

3

4596500.0

371859.2

4

4596500.0

372410.0

5

4595260.0

372410.0

6

4595260.0

374100.0

7

4595380.0

374210.0

8

4595380.0

374420.0

9

4594790.0

374420.0

10

4594790.0

375000.0

11

4594995.0

375000.0

12

4594995.0

375275.0

13

4595595.0

375275.0

14

4595595.0

374435.0

15

4595680.0

374375.0

16

4595680.0

374345.0

17

4595635.0

374210.0

18

4595600.0

374210.0

19

4595600.0

374170.0

20

4595810.0

374015.0

21

4595930.0

373900.0

22

4596095.0

373900.0

23

4596095.0

373190.0

24

4596500.0

373190.0

25

4596504.9

374808.2

26

4596005.1

374804.8

27

4595998.8

376206.6

28

4593396.4

376186.4

29

4593435.2

370528.5