Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжево Конаре", област Пловдив

Дата на обявяване: 24.01.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Ръжево Конаре", разположена на територията на община Калояново, област Пловдив, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х [m]

Y [m]

1

4685156

444299

2

4685191

444500

3

4684277

445458

4

4684130

445325

5

4684194

445176

6

4684294

445178

7

4684489

444963

8

4684494

444763

9

4684914

444363