Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Панорама", област Бургас

Дата на обявяване: 14.02.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ в площ "Панорама", разположена в землището на село Брястовец, община Бургас, област Бургас, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х [m]

Y [m]

1

4727175.7

660720.2

2

4727267.7

661138.9

3

4727056.5

661274.6

4

4727153.5

661860.7

5

4725736.7

661227.0

6

4726402.2

660878.0

7

4726668.1

660649.8

8

4726977.3

660598.1