Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Крушата", област Кърджали

Дата на обявяване: 07.02.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Крушата", разположена в землището на с. Островец, община Кирково, област Кърджали и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 - кадастрална. 

Х [m]

Y [m]

1

4585348

490138

2

4585195

490367

3

4585129

490504

4

4585031

490449

5

4584962

490247

6

4584981

490169

7

4584922

489937

8

4584885

489718

9

4584818

489583

10

4584969

489468

11

4584971

489522

12

4584989

489614

13

4585021

489698

14

4585081

489816

15

4585127

489853

16

4585142

489927

17

4585172

489992

18

4585189

490012