Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Роса", обл. Благоевград

Дата на обявяване: 23.12.2022

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Роса", разположена в землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална: 

Х [m]

Y [m]

Контур 1

1

4609581.2

367724.3

2

4609430.3

367939.3

3

4609304.8

368990.0

4

4609090.7

368985.7

5

4608853.0

368821.4

6

4608424.4

368349.4

7

4608307.7

368300.6

8

4608323.0

368181.3

9

4608621.0

367943.7

10

4608757.5

367939.1

11

4609008.6

368010.3

12

4609160.6

367979.1

Изключена площ

13

4609274.3

368427.7

14

4609278.6

368493.8

15

4609232.8

368567.7

16

4609103.1

368554.5

17

4609102.9

368438.5

18

4609109.0

368392.6

19

4609180.9

368320.3

20

4609222.1

368349.4

Контур 2

1

4611397.9

369894.6

2

4610931.8

370742.6

3

4610566.1

370809.8

4

4610119.0

370275.8

5

4609905.3

370126.1

6

4609603.7

369966.0

7

4609418.9

369682.1

8

4609521.3

369635.3

9

4609433.5

369398.1

10

4609327.2

369265.6

11

4609408.2

369071.2

12

4609721.1

369021.9

13

4609808.3

369222.7

14

4609954.6

369332.8

15

4609934.5

369567.3

16

4610162.9

369452.8

17

4610101.4

369685.4

18

4610200.0

369801.5

19

4610628.5

369879.7

20

4611073.0

369786.3