Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Оценка на оферти от регистрирани одитори за "ДКК" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 06.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 16.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 16.06.2014

П Р О Т О К О Л

Днес 18.06.2014 г., Комисията за оценка на получените оферти от регистрирани одитори (дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия) за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2014 г., определена със Заповед № РД 16-741/21.05.2013 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. на "Държавна консолидационна компания" /ДКК/ ЕАД, гр. София.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Митричка Стоянова, Цветан Цирков, Любомир Стефанов, Зоя Пеева и Соня Йочева. Отсъства Атанаска Ангелова пенсионирана.

С писмо №26-00-39/30.05.2014г. изпълнителният директор на "ДКК" ЕАД, гр. София, г-н Иван Маринов е представил в Министерство на икономиката и енергетиката материали по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Представените материали са изготвени съгласно действащата Процедура за избор на регистрирани одитори.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция  "ИОУДУ", утвърдени със Заповед  РД-16-1501/29.10.2013 г. от министъра на икономиката и енергетиката, към преписката са приложени:  копие от публикувана обява във вестник "Новинар" от 06.06.2014 г., 3 (три) броя оферти от регистрирани одитори постъпили в указания в обявата срок в затворени и запечатани пликове и  декларация от изпълнителния директор, че постъпилите оферти не са отваряни.

След  направените  разисквания,  Комисията  реши  да  приеме  и разгледа получените оферти, както следва:

1. Регистриран одитор Юлиана Иванова Попова, гр. Пловдив - диплом № 0773 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2 480 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 240 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

2. Регистриран одитор Владимир Светославов Колмаков, гр. София – диплом № 0575 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2 250 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 150 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 20 часа.

 

3. Регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София – диплом № 0410 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

- Обща цена на одита –  2 560 лв., без ДДС;

- Брой на работни часове за проверка и заверка – 320 часа;

- Брой на работни часове за текущи консултации – 90 часа.

 

Комисията направи оценка и присъди точки по всеки показател на представените оферти, съгласно критериите по Приложение №3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила  за дейността на дирекция "ИОУДУ", както следва:

 

1. По офертата на регистрирания одитор Юлиана Иванова Попова:

-         Обща цена за одита – 6,35т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  1,50 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 0,22 т.

-         Обща оценка на офертата – 8,07 т. -  3-то място

 

2. По офертата на регистрирания одитор Владимир Светославов Колмаков:

-         Обща цена за одита – 7,00 т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  0,93 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации –  0,22 т.

-         Обща оценка на офертата – 8,15 т. – 2-ро място

 

3. По офертата на регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова:

-         Обща цена за одита – 6,15т.

-         Брой работни часове за проверка и заверка  -  2,00 т.

-         Брой работни часове за текущи консултации – 1,00 т.

-         Обща оценка на офертата – 9,15 т. – 1-во място

 

На основание гореизложеното,

Комисията, предлага  кандидатурата  на  класирания на 1-во място регистриран одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София, притежаваща диплом № 0410 за одитор на "ДКК"  ЕАД, гр. София за 2014 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 2 560 лв., без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 320 часа и работни часове за текущи консултации – 90 часа.