Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ отправя покана към държавните и общинските администрации за номиниране на служители за обучение по енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия

Дата на обявяване: 22.10.2015
Краен срок за получаване на документи: 15.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 15.11.2015

Във връзка с открита процедура за подбор на проектни предложения по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05 "Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия", Министерството на енергетиката, в качеството на Програмен оператор по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, отправя покана към държавните и общински администрации за номиниране на служители за обучение по енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия.

Цели на грантовата схема: Повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции  за планиране  и  изпълнение  на  мерки  за  енергийна  ефективност и възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации.

 

Очакваният период за провеждане на обученията е ноември 2015 – април 2016.

Обученията ще включват следните теми:

  1. Енергиен мениджмънт на сгради,
  2. Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради, улично осветление и др.
  3. Отчитане изпълнението на плановете за действие,
  4. Основни познания за енергийните одити,
  5. Договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат.

 

Обученията могат да бъдат допълнени с теми за ЕЕ и ВЕИ в обществения транспорт, законодателство в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, най-добри практики по отношение на мерки за енергийната ефективност и в използването на възобновяеми енергийни източници в сгради и решения по казуси.

Предвид спецификата на грантовата схема, моля заинтересованите институции да номинират свои експерти, които да бъдат включени в предстоящите обучения. Експертите следва да притежават следните квалификации:

  1. Висше образование – следва да се представи CV на служителя и копие от дипломата за висше образование;
  2. Да са на постоянно трудово/служебно правоотношение с институцията и служебните им ангажименти в администрацията да са свързани с разработването, прилагането и контролиране изпълнението на планове и мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия – следва да бъдат представени доказателства (например Заповед на ръководителя; Длъжностна характеристика на служителя; Работен план на служителя и/или др.);
  3. Владеенето на английски език ще се счита за предимство.

 

Номираните от Вашата администрация служители, следва да изпратите най-късно до 15 ноември 2015 г. с официални писма до:

Г-Н АНТОН ПАВЛОВ

Заместник-министър на енергетиката и Ръководител на Програмния оператор на Програма BG 04

Министерство на енергетиката

ул. "Триадица" № 8, София 1040

и на електронна поща: BG04-04-05@energygrantsbg.org

В случай на необходимост от допълнителна информация, моля да посетите интернет страница на Програма BG04: www.energygrants.bg.  Своите запитвания може да отправите на електронна поща: BG04-04-05@energygrantsbg.org или на телефони 02/9263 258 - г-жа Здравка Пекова,  02/9263 153 - г-жа Диляна Новакова.