Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Избор на одитор за "БАЕЗ" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 23.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 04.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2014

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-91/09.09.2014 г.

Днес, 09.09.2014 г. в гр. София, Васил Атанасов Щонов - министър на икономиката и енергетиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на "Българска агенция за експортно застраховане" /БАЕЗ/ ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

На основание чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а, и чл. 248 от Търговския закон, чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г, във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството, Протокол № 44/28.08.2014 г. от заседание на Одитния комитет на "БАЕЗ" ЕАД и писмо вх. № 94-С-199/29.08.2014 г. на Председателя на Одитния комитет на дружеството, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена: Назначава Специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, гр. София, регстр. № 32 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България и регстр. № 68 от списъка на утвърдените от КФН регистрирани одитори, които имат право да заверяват ГФО на застрахователите за одитор на "БАЕЗ" ЕАД, гр. София за 2014 година при условията, предложени в офертата - обща цена на одита 5 900 лева, без ДДС, работни часове за  проверка и заверка  -  200 часа и работни часове за текущи консултации – 30 часа.

Специализираното одиторско предприятие има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на "БАЕЗ" ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери  с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка,  в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерство на икономиката и енергетиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлагат мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерство на икономиката и енергетиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използват  такива.

Възлага на изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на  регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката и енергетиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерство на икономиката и енергетиката  възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на изпълнителният директор, след одобрение на Одитния комитет на дружеството да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката и енергетиката  и на Одитния комитет на дружеството, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и докладът за заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката и  енергетиката в сроковете, съгласно Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерство на икономиката и енергетиката и Одитния комитет на дружеството.