"Младши експерт" в отдел "Национална геоложка служба"

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Дати за подаване на документи: 08.05.2018 - 21.05.2018

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № Е-РД-16-182/08.05.2018 г. на министъра на енергетиката

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността "младши експерт" в отдел "Национална геоложка служба", дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол".

2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в провеждането на обществени поръчки за определяне на изпълнител и възлагане  изпълнението на инвестиционни и други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа  зона в Черно море; участва в подготовката на проекти на предложения пред Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл.2 от ЗПБ на територията на РБ, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море; участва в организирането и провеждането на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по реда на ЗПБ и подзаконовите актове по неговото прилагане; съвместно с експерти от по-високи длъжностни нива участва във воденето на преговори и подготовката на проекти на договори в случаите, определени със закон; участва в работата на конкурсните и тръжните комисии за предоставяне на концесии; участва в подготовката на необходимите документи за изменение и/или допълнение или за прекратяване на концесионни договори; подготвя информация за перспективни площи за проучване и бъдещи концесии, за които могат да бъдат инициирани процедури служебно, както и с цел популяризиране на геоложкия потенциал на страната.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • образование: висше;
 • област на висше образование: социални, стопански и правни науки с професионално направление "Икономика";
 • минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по .....;
 • професионален опит: не се изисква.

4. Допълнителни умения и квалификации:

 • работа с компютърна техника и основните софтуерни продукти;
 • владеене/ползване на западен език.

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.

6. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 900 лева*.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

7. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю.

8. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г.) и допълнителни квалификации.

9. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерство на енергетиката на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, в срок от 14 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263117.

10. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерство на енергетиката.

отпечатай тази страница